Cookie policy.

Inleiding

Naq Cyber respects the privacy of its website visitors, in particular their rights regarding the automatic processing of personal data through the use of our website www.naqcyber.com and our landing pages, solutions.naqcyber.com, hosted by Swipe Pages.

Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie ten aanzien van onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doeleinden daarvan en de mogelijkheden om jouw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. Indien je bijkomende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, gelieve dan een van de volgende websites te bezoeken

Zolang je het gebruik van cookies en andere traceermiddelen niet aanvaardt, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Definities

  Website(s): Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op de website die eigendom is van Naq Cyber B.V.Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"):
 • Europese controleur: Naq Cyber B.V., Vlamingstraat 4, 2712BZ Zoetermeer, Nederland, 75310368.
 • Britse controleur: Naq Cyber UK Ltd., First Floor, Lipton House, Stanbridge Road, Leighton Buzzard, Verenigd Koninkrijk, LU7 4QQ, 12714016.

Verzamelen van gegevens

 1. Jouw persoonsgegevens worden door Naq Cyber verzameld door middel van het gebruik van cookies op onze website, alsmede het verzamelen van jouw persoonsgegevens door middel van jouw inzending op ons contactformulier of inschrijving op onze nieuwsbrieven. Voor het verzamelen van persoonsgegevens via andere middelen dan het gebruik van cookies, verwijzen wij je naar ons privacybeleid dat je kunt vinden op de website van Naq Cyber.
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de websites worden verzameld, worden door Naq Cyber gebruikt om een (commerciële) relatie met jou te onderhouden en om jouw aanvraag voor onze diensten uit te voeren.

Rechtsgronden voor verwerking

De verwerkingsactiviteiten die Naq Cyber via de websites uitvoert, zijn altijd gebaseerd op jouw toestemming. Je kunt op elk moment jouw toestemming intrekken door de cookies op onze websites te weigeren of door je af te melden via de hieronder vermelde methode.

Verwerkingsdoeleinden

Naq Cyber verwerkt jouw persoonsgegevens via de Naq Cyber websites om je functionele websites aan te bieden door middel van het gebruik van cookies, om contact met je op te nemen als je het contactformulier op de Naq Cyber websites hebt ingevuld of om je onze nieuwsbrieven te sturen als jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrieven op een van onze websites.

Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Je kunt commerciële aanbiedingen van Naq Cyber ontvangen als jij je daarvoor eerder hebt aangemeld. Als je deze niet meer wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: GDPR[at]naqcyber.com en zet "opt-out" in de onderwerpregel van jouw e-mail.
 2. Jouw persoonlijke gegevens zullen door onze partners niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 3. Indien je tijdens jouw bezoek aan onze websites persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dien jij je te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Jouw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b), van de AVG heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: GDPR[at]naqcyber.com met "AVG-verzoek" in de onderwerpregel van jouw e-mail.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij je kunnen bereiken.
 4. Binnen een maand na de indiening van het verzoek ontvang je een antwoord van ons.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en de hoeveelheid verzoeken kan deze termijn tot twee maanden worden verlengd.

Bescherming van gegevens

Jouw gegevens worden beschermd door Naq Cyber en diens verwerkers in navolging van alle wettelijke vereisten gesteld door de AVG en andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Naq Cyber heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen en eist van diens gegevensverwerkers dat zij aan dezelfde eisen voldoen. Naq Cyber heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met diens verwerkers om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Wettelijke verplichtingen

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de websites, zal de verwerkingsverantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van jouw sessie op onze websites of volgens de wettelijke bewaartermijn of totdat jij je afmeldt.

Hoe Naq Cyber cookies gebruikt

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst door websites die je bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, maar ook om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site. Deze worden opgeslagen in het register van de websites en verwijderd volgens de onderstaande tabel.

The cookies we use on www.naqcyber.com

{{cookiepolicy-table1}}

The cookies we use on solutions.naqcyber.com

{{cookiepolicy-table2}}

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht indien de betrokkene Europees is en door Brits recht indien de betrokkene Brits is. Uitsluitend de rechter in het arrondissement waar de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd, is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de websites zijn strikt persoonlijk. Jij zult je ervan onthouden de gegevens en informatie van onze websites te gebruiken voor jouw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Website inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatiefilmpjes), videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van het recht om de overtreder te vervolgen.

Beheer van de websites

Met het oog op een goed beheer van de site, kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde

 • de toegang tot de websites voor een bepaalde categorie van bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren.
 • Alle informatie die de werking van de websites kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette verwijderen.
 • De websites tijdelijk onbeschikbaar maken om updates uit te voeren.

Verantwoordelijkheden

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden, onderbrekingen of problemen in het functioneren van de websites, waardoor de websites of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop je verbinding zoekt met onze websites. Je dient alle passende maatregelen te nemen om jouw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen jou worden ondernomen:
 • als gevolg van het gebruik van de websites of diensten die via het internet toegankelijk zijn;
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit cookiebeleid.
 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de websites en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de controller.
 2. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw (oneigenlijk) gebruik van diens websites, is diegene gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade aan jou te (her)vorderen.

Contact

For questions about this cookie policy, product information or information about the websites itself, please contact: info@naqcyber.com. For information about the processing activities of Naq Cyber through other means than the use of cookies, please see our privacy policy, available on Naq Cyber’s website.

_fbp
Derde partij (Facebook)
Gebruikt voor het volgen van bezoekers op de website van Facebook en Instagram
3 maanden
_ga
Derde partij (Google)
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden
2 jaar
_gat_gtag_UA_156658807_1
Derde partij (Google)
Wordt gebruikt om de sessiestatus te bewaren
2 jaar
_gid
Derde partij (Google)
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden
24 uur.
__hs_opt_out
Derde partij (Hubspot)
Deze cookie wordt geplaatst wanneer we gebruikers de keuze geven om af te zien van cookies. Het onthoudt de keuze van de gebruiker, zodat het niet opnieuw om toestemming hoeft te vragen.
13 maanden
__hssc
Derde partij (Hubspot)
Een Hubspot cookie die sessies bijhoudt
30 minuten.
_hssrc
Derde partij (Hubspot)
Telkens wanneer HubSpot de sessie-cookie wijzigt, wordt deze cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart
Einde van de sessie
_hstc
Derde partij (Hubspot)
Een Hubspot cookie om website bezoeken bij te houden. Het bevat het domein, utk, initiële timestamp (eerste bezoek), laatste timestamp (laatste bezoek), huidige timestamp (dit bezoek), en sessienummer (neemt toe voor elke volgende sessie)
13 maanden
hubspotutk
Derde partij (Hubspot)
Deze cookie houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van een formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.
13 maanden
hs-messages-is-open
Derde partij (Hubspot)
Deze cookie houdt bij of het chatvenster geopend is
30 minuten.
messagesUtk
Derde partij (Hubspot)
Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die chatten via de Hubspot chatflows tool. Als de bezoeker de site verlaat voordat hij als contactpersoon is toegevoegd, zal deze cookie aan zijn browser gekoppeld zijn
13 maanden
usprivacy
Eerste partij
Deze cookie wordt gebruikt om te voldoen aan de Californische CCPA voor alle bezoekers uit de VS.
swipepages_user
Third-party (Swipe Pages)
Used for tracking visitors to our landing pages
3 maanden

Book a demo.

Turn compliance and assurance into your competitive advantage.
By clicking Sign Up you're confirming that you agree with our Terms and Conditions.
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.